Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / O nás / Naše činnost


Naše činnost

Od počátku se TOTEM, z.s. zabýval dobrovolnictvím. V průběhu let se původní myšlenka dobrovolnického centra rozvíjela a získávala nové formy. V současnosti realizujeme projekty v těchto oblastech:

TOTEM pro seniory:

Oblast zahrnuje zejména vzdělávání seniorů a aktivizační programy,  terapeutickou práci se seniory - podpora rozvoje a udržení psychických i fyzických sil, zážitkové a komunitně orientované projekty, zapojování seniorů do života místní komunity, podporu klubových a volnočasových seniorských aktivit, kulturní projekty.

Při realizaci projektů orientovaných na seniory vycházíme z těchto zásad a dokumentů:

 • Reagujeme na potřeby a požadavky našich klientů.
 • Reagujeme na potřeby společnosti.
 • Vnímáme odlišnosti v seniorské populaci (věk, pohlaví, zdravotní stav, postoje, životní zkušenosti, sociální situaci, rodinné zázemí, motivace apod.) a vytváříme takové programy, kde může každý senior nalézt uspokojení svých odlišných potřeb (potřeby sounáležitosti, touhy po přátelství, informacích, kontaktu, společenském uplatnění, příležitosti k sociální interakci, potřeby sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, respektu, poznávání, vědění, potřeby seberealizace a dalších).
 • Nabídkou smysluplných aktivit působíme preventivně proti sociálnímu vyloučení seniorů a přispíváme k oddálení závislosti seniorů na sociálních zařízeních a zdravotnických zařízeních.
 • Plánujeme a realizujeme aktivity, které jsou v souladu s filozofií a cíli klíčových dokumentů v oblasti seniorské problematiky.

Klíčové dokumenty k seniorské problematice:

(dokument vydán vládou ČR, závazný dokument pro tvorbu politiky na státní i regionální úrovni)

(dokument vydán Mezinárovní zdravotnickou organizací (WHO, organizace provedla průzkum v několika zemích světa a sestavila doporučení všem městům a regionům, jak by mohly postupovat směrem k vyšší kvalitě života místního společenství, především s ohledem na seniory)

(mezinárodní dokument přijatý na světovém shromáždění k problematice stárnutí ve Vídni, je vodítkem v přípravě na stárnutí populace a klíčová pro tvorbu Národních programů přípravy na stárnutí)

(dokument vydán jako výstup z komunitního plánování, které se realizuje v Plzni od roku 2006, klíčový dokument pro oblast sociálních služeb v Plzni více o komunitním plánování a sociálních službách na  http://socialnisluzby.plzen.eu/)

(Zastupitelstvo města Plzně každoročně schvaluje realizační plán pro oblast sociálních služeb v Plzni, realizační plány vznikají za spoluúčasti občanů a organizací města Plzně v rámci komunitního plánování)

 

TOTEM v dobrovolnictví:

Oblast propagace a šíření myšlenky dobrovolné pomoci, rozvoj dobrovolnictví v Plzeňském regionu - přijímání, vysílání a podpora dobrovolníků, metodická pomoc organizacím při práci s dobrovolníky, mezinárodní výměna zkušeností v rámci dobrovolné činnosti, seniorské dobrovolnictví.

Nabídka TOTEMu v oblasti dobrovolnictví:

   1. pro zájemce o dobrovolnictví

 • Pomoc s výběrem vhodného pole působnosti
 • Sepsání smlouvy o dobrovolnictví
 • Zajištění legislativních podmínek dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnictví (smlouva o dobrovolné pomoci a pojištění dobrovolníka)
 • Odborné supervize
 • Proškolení o dobrovolnické činnosti
 • Zázemí pro dobrovolnické aktivity individuální i skupinové, realizace vlastních nápadů

      2. pro organizace

 • Metodickou pomoc při práci s dobrovolníky                                                   
 • Vedení databáze dobrovolníků i spolupracujících organizací, do kterých může dobrovolník docházet                                                   
 • Garance připravenosti dobrovolníka pro dobrovolnou práci
 • Průběžný monitoring práce dobrovolníka
 • Smluvní zajištění dobrovolnických činností dle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnictví
 • Jednorázové dobrovolnické akce na klíč

 

Další aktivity TOTEMu:

Oblastí našeho dlouhodobého zájmu je podpora a vytváření kvalitních mezilidských vztahů. Snažíme se o propojení seniorských a dobrovolnických aktivit, nabízíme aktivity pro rodiny s dětmi. Skrze projekty menšího či většího charakteru hledáme účinný způsob podpory mezigeneračních vztahů a otevírání dialogu napříč generacemi.

Nabídka TOTEMu v oblasti mezigeneračních aktivit:

 

 

 

 

TOTEM_činnost

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz