Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Totem pro seniory / Sociálně aktivizační služba


Sociálně aktivizační služba

Co je sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?
(charakteristika služby)

Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením realizujeme s cílem přispět k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami napomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností ve stáří. Touto aktivitou předcházíme sociálnímu vyloučení seniorů.

Jedná se o sociální službu, kterou poskytují státní i nestátní organizace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám v důchodovém věku a osobám se zdravotním postižením.


Co je naší snahou při poskytování sociálně aktivizační služby?
(poslání služby)

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením realizované občanským sdružením TOTEM – regionální dobrovolnické centrum je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly klientů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých.

Cíle služby jsou:

 • Zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím.
 • Nabízet sociálně terapeutické činnosti.
 • Vytvářet, rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti, kompetence klientů.
 • Pomáhat klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Umožnit klientům uplatnit svoje profesní, životní zkušenosti, vědomosti, dovednosti ve prospěch společnosti.
 • Umožnit klientům aktivně se zapojit při řešení problémů regionu.
 • Orientovat klienty v současném světě, v moderních technologiích a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb.
 • Udržovat a rozvíjet fyzické síly klientů se záměrem co nejdéle udržet jejich mobilitu

 Komu je sociálně aktivizační služba určena?
 (okruh oprávněných osob)

 • Senioři nad 55 let
 • Osoby se zdravotním postižením

Kolika lidem je sociálně aktivizační služba určena?
(kapacita služby)

Kapacita služby je 450 osob. V jednom okamžiku jsme schopní se věnovat až 120 klientům.

Jakou podobu má sociálně aktivizační služba v občanském sdružení TOTEM - RDC?

Věk i zdravotní stav může být v mnoha ohledech omezující. S opuštěním zaměstnání z důvodu věku často přichází i ztráta společenského kontaktu, někdy chybí náplň pro volný čas, někdo může pociťovat ztrátu sebevědomí apod. Řada lidí v důchodovém věku chce získávat nové vědomosti či rozšiřovat ty stávající, zajímá se o aktuální dění a především chce „zůstat mezi lidmi“.

TOTEM - RDC nabízí seniorům řadu aktivit, které mohou napomoci uspokojit jejich potřeby či zájem. Ať už je potřebou společenský kontakt, nové poznatky, tvůrčí činnost, dobrovolnická činnost nebo řešení obtíží, jejichž  příčina může a nemusí souviset s věkem. Mezi našimi klienty se vyskytují osoby s lehkým zdravotním postižením, zejména v seniorském věku. 

Aktivity, které nabízíme  pracují s myšlenkou celoživotního vzdělávání. Při poskytování takové služby sepisuje klient - senior s pracovníkem (koordinátorem) služby tzv. individuální plán. Tento plán je prospěšný jak pro nás (dozvíme se více informací o klientovi, o jeho zájmech, představách, přáních a potřebách), tak pro klienta, protože si může ujasnit svá očekávání, plány do budoucna, můžeme společně objevit novou oblast  zájmu, možnosti, jak uplatnit klientovy dovednosti či vědomosti nebo můžeme společně hledat cestu z problému. Možností je opravdu mnoho. Abychom zjistili, zda se očekávání naplňují nebo či vznikla ze strany klienta nějaká nová potřeba, dochází k průběžnému hodnocení individuálního plánu. Individuální plán velkou měrou přispívá k tomu, aby se poskytovaná služba zkvalitňovala a byla v souladu se zájmy a potřebami klientů.

Většina kurzů, klubů i aktivit probíhá v naší organizaci ambulantně - tedy v prostorech občanského sdružení TOTEM - RDC, a to v ulici Kaznějovská 51, Plzeň  (kde nás najdete >>>)

 

Kolik se za službu platí?

Sociálně aktivizační služba zahrnuje nabídku aktivit a úkonů, které jsou základní činností služby a jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a jsou pro uživatele zdarma.

Dále nabízíme  fakultativní činnosti, které jsou pro uživatele zpoplatněny.

Základní nabídka aktivit:

 • Zájmové a kontaktní kluby
 • Vzdělávací kurzy
 • Projekty zaměřené na aktivizaci seniorů
 • Jednorázové akce
 • Základní sociální poradenství

Při poskytování služby respektujeme tyto zásady:

 • Při plánování služby vycházíme z potřeb klientů, jejich zájmů, podporujeme jejich vlastní aktivitu při přípravě i realizaci činností.
 • Respektujeme individualitu klienta a jeho svobodnou volbu.
 •  Naší prioritou je vytvořit „Místo setkávání se“, kde klienti mohou posilovat, získávat a navazovat sociální kontakty.
 • Respektujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Respektujeme individuální zvláštnosti klientů a vedeme je k vzájemné toleranci.
 • Aktivitami záměrně propojujeme všechny generační skupiny s cílem zabránit jejich vyloučení z přirozené společnosti, z běžného života.
 • Při jednání s klientem i při realizaci služby respektujeme práva člověka a zachováváme lidskou důstojnost.
 • Spolupracujeme s odborníky v různých oblastech, navazujeme partnerství s podobně zaměřenými subjekty s cílem rozvoje a zkvalitnění služeb, které poskytujeme. 

 

 

Realizaci projektu Sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP podporuje:


                   
         
       

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz