Setkání Evropské sítě Zeitbank 55+

I. setkání Evropské sítě Zeitbank 55+

Dne 14.2.2014 se TOTEM, z.s. stal zakládajícím členem Evropské sítě Zeitbank 55+.

Ve dnech 16.-18. 10. 2014 se v Plzni, pod záštitou Mgr. Zdeňka Honze, člena Rady Plzeňského kraje pro oblast sociální věci, konalo historicky první setkání Evropské sítě Zeitbank 55+.
Patnácté výročí založení TOTEM, z.s. se stalo důvodem k uspořádání významného prvního setkání partnerů právě v České republice v Plzni. Akce byla koncipována jako výměna zkušeností rakouských, německých a českých partnerů, realizátorů projektu Zeitbank 55+ (v české modifikaci Sousedé plus®), který aktivně naplňuje jedno z hlavních témat Národního akčního plánu pozitivního stárnutí (MPSV) a to podpory seniorské cílové skupiny aktivitami založenými na principech sousedské výpomoci.
V průběhu třídenního setkání jsme vytvořili prostor pro sdílení problémů a úspěchů při realizaci projektu v komunitních skupinách jednotlivých měst a obcí všech zainteresovaných partnerů. Čtvrteční večer jsme věnovali neformálnímu seznámení a popovídání si o všem, co se v různých skupinách děje, krásně nám k tanci i poslechu hrála TOTEMová Seniorkapela a ve volném čase jsme provedli naše hosty domem a představili celý balík činností, které v TOTEMu nabízíme.
Páteční dopoledne bylo vyhrazeno pro představení myšlenky projektu zástupcům regionální politiky. Ve spolupráci s EHMK 2015 jsme téma téma seniorské občanské angažovanosti a dobrovolnický projekt Zeitbank 55+ představili rovněž plzeňské veřejnosti v rámci dobrovolnického festivalu Andělfest v Meetink pointu, realizovaném EHMK 2015 na plzeňském Náměstí Republiky. Pro naše zahraniční hosty jsme kromě diskusí a prezentací připravili i prohlídku historické části města s průvodkyní – TOTEMovou dobrovolnicí Ilonou, která nejenže má Plzeň ráda, ale dokáže ji představit i v německém jazyce. Na projevené přání našich hostů jsme připravili i prohlídku Plzeňského pivovaru a společně jsme se svezli na kolotoči „Le manége carré sénart“, který hostuje v centru města. Po náročné práci to bylo příjemné doplnění a zpestření návštěvy našich partnerů. Velmi si ceníme zájmu o diskusi s přímými účastníky projektu všech našich milých hostů páteční diskuse, které se aktivně zúčastnila Ing. Marta Koucká z Odboru sociálního začleňování MPSV, který má v gesci Národní akční plán pozitivního stárnutí, Mgr. Zdeněk Honz z Plzeňského kraje, paní Marta Vencovská – zástupkyně Maska z Kraje Vysočina, který má o rozšíření projektu velký zájem a další hosté. Sobotu jsme pak věnovali diskuzi a námětům na další pokračování projektu.
Přátelské setkání, kterého se zúčastnilo 35 aktivních účastníků projektu ze třech zemí zainteresovaných partnerů, jsme ukončili příslibem další vzájemné spolupráce a upřímným přáním, že Zeitbank 55+ (Sousedé plus®) najde své další příznivce v nových regionech ČR i dalších státech EU.

II. setkání Evropské sítě Zeitbank 55+

SOUSEDÉ plus® aktivní partner v Evropské síti Zeitbank 55+
Jednou za rok se setkávají aktivní spolky a kluby ZB 55+ a čeští SOUSEDÉ plus a vyměňují si zkušenosti, které během uplynulého roku získaly. Rakouští, němečtí a čeští partneři sdílejí posuny v národním konání v projektu a společně plánují další spolupráci na evropské úrovni. Letošní setkání připravili senioři z Freiburgu 2.-4.11.2015 v krásném prostředí kláštera Heiligkreuztal. Na programu byly prezentace jednotlivých zemí, nová témata aktuálně reagující na dění v Evropě a samozřejmě i lidská sdílení. Česká výprava sklidila velký obdiv za kroky, které se podařily v přípravě implementace projektu do dalších regionů ČR. Senioři obou zahraničních partnerů ocenili postoj české státní správy a MPSV k možnosti řešení společenských demografických změn a problémů právě formou občanské a zejména seniorské angažovanosti. Se zájmem vyslechli i informace o Národním akčním plánu pozitivního stárnutí ČR, který v sobě obsahuje podporu principů sousedské výpomoci, což je základní princip projektu ZB 55+. Obdrželi jsme výtisk bakalářské práce studenta – seniora Johanesse Eberta z rakouské ZB 55+, která se zabývala přínosy a rozvojem projektu ZB 55+ v evropském rozsahu. Krásně vázaná zelená kniha s česky psaným resumé byla předána jako poděkování za náš příspěvek k výzkumu této bakalářské práce. V průběhu setkání jsme měli možnost navštívit různá seniorská zařízení, která v Německu pracují s principy sousedské a dobrovolnické podpory a pomoci. Velmi cennou byla naše návštěva vícegeneračního domu v Bierbachu. Mohli jsme se seznámit s podobně zaměřeným centrem jako je TOTEM, z.s. a bylo zajímavé sdílet zkušenosti. Krásná prohlídka kláštera a klášterní zahrady byla kulturním zpestřením intenzivní práce všech výprav. Domů jsme se vraceli plni dojmů a dalších úkolů i otázek, jak myšlenku SOUSEDŮ plus rozvíjet, podporovat a naplňovat.

III. setkání Evropské sítě Zeitbank 55+

V termínu 3. – 5.11.2017 proběhlo v TOTEMu, z.s. III. setkání Evropské sítě ZB 55+ v Plzni, kterého se zúčastnilo aktivně 38 účastníků z aktivních spolků, klubů partnerských zemí ES ZB 55+ a 7 organizátorů, pracovníků a dobrovolníků z TOTEM, z.s.
Setkání zahájil náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Zdeněk Honz, který dlouhodobě myšlenku sousedské výpomoci podporuje. V průběhu třídenního setkání proběhlo v různých formách sdílení zkušeností v různých státech, kde je projekt realizován, i společné plánování, jak myšlenku komunitní sousedské výpomoci a propojování na úrovni EU rozvíjet dál. Samozřejmě kromě intenzivní práce, účastníci uvítali i prohlídku města Plzeň včetně večerní návštěvy plzeňských trhů, ukázku tlučení domácího másla, kterou přivezli SOUSEDÉ z Vysočiny, a prohlídku TOTEMu.
Hlavními tématy sdílení byly:
• Rozdíly v realizaci projektu v jednotlivých státech ES 55+
• Efektivní propagace projektu směrem k účastníkům a směrem k donátorům
• Jak získávat nové členy do komunitních skupin
• Nejčastější téma výměny služeb
• Finance a management komunitní skupiny
• Služby nad rámec výměny ve skupině – sociální konto, dar samosprávy
seniorům v obci apod.
• Další rozvoj projektu v úrovni EU
• a další…
V rámci Setkání ES 55+, kterého se poprvé zúčastnili i aktivní členové z klubů, proběhla evaluace dalšího roku implementace projektu SOUSEDÉ plus® do ČR. Zásadním výstupem byla chuť pokračovat, rozvíjet myšlenku a zkvalitňovat její realizaci. Shoda byla v tom, že je v této fázi lepší vytvářet menší skupinky (do 20 členů) a budovat důvěru mezi jednotlivými členy. Náměty pro zlepšení se týkaly zejména kampaně o vzájemné pomoci, o dovednosti nabízet a hlavně přijímat pomoc. Jako velmi cenné vyhodnotili účastníci možnost sdílet zkušenosti se zahraničními partnery. Celkově byla realizace projektu a obou setkání ES ZB 55+ v roce 2017 hodnocena velmi pozitivně.
V neděli 5.11.2017 jsme se rozloučili a předali štafetu pro příští setkání do Rakouska.