Management dobrovolnictví pro podporu regionu

Projekt Management dobrovolnictví pro podporu regionu realizujeme s cílem rozvíjet spolupráci TOTEM, z.s.  s neziskovými organizacemi plzeňského regionu a pomoci při vytváření podmínek pro organizovanou a metodicky vedenou spolupráci s dobrovolníky.

1. ledna 2003 vstoupil v České republice v platnost zákon o dobrovolnické službě a v tomto roce také TOTEM, z.s. získal jako jedna z prvních organizací AKREDITACI MV ČR k vysílání dobrovolníků. Od prosince 2005, tuto akreditaci obnovujeme vždy na další 4 roky. Poslední akreditace nám byla udělena v roce 2022.

Našimi dobrovolníky jsou převážně studenti středních, vyšších a vysokých škol (ZČU, Lékařská fakulta UK, VOŠ doktorky Ilony Mauritzové), matky na mateřské dovolené, v menší míře lidé v produktivním věku. Další nezanedbatelnou skupinou jsou aktivní senioři.

Kontakt mezi dobrovolníkem a přijímající organizací probíhá v těchto rovinách:

 • získávání a výběr dobrovolníků
 • příprava dobrovolníků
 • smluvní ošetření činnosti dobrovolníků
 • zprostředkování pojištění dobrovolníka
 • spolupráce s dobrovolníkem po celou dobu jeho činnosti – konzultace,  supervize, další vzdělávání
 • kroky spojené s ukončením činnosti dobrovolníka v projektu

Kontakt mezi vysílající a přijímající organizací probíhá v těchto rovinách:

 • pomoc při nastartování dobrovolnického programu v přijímající organizaci, uzavření smluvního vztahu mezi dobrovolnickým centrem a organizací
 • zaškolení zaměstnanců, zaškolení dobrovolníků
 • výběr dobrovolníků ve spolupráci s kontaktní osobou vaší organizace
 • pravidelné supervize pod dohledem zkušeného supervizora
 • pojištění dobrovolníků
 • smluvní ošetření vztahu dobrovolník – dobrovolnické centrum
 • podpora při práci s dobrovolníky v přijímající organizaci

Dobrovolnictví ve spolupracujících organizacích

Po dobu realizace projektu se rozvinula spolupráce zejména s těmi organizacemi, které oceňují zákonnou úpravu činnosti dobrovolníků a akreditaci TOTEM, z.s. V současné době vysíláme dobrovolníky do 55 organizací nebo projektů. Naši dobrovolníci vykonávají činnost jako asistenti při službách, jako společníci klientům, jako asistenti osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením při organizovaných volnočasových aktivitách, při výrobě didaktických a stimulačních pomůcek pro děti s kombinovaným postižením, jako asistenti klientů při hiporehabilitačních aktivitách. Dobrovolníci, kteří mají psy s canisterapeutickým výcvikem, docházejí s nabídkou terapie do různých zařízení sociálního charakteru. V neposlední řadě mohou dobrovolníci pomáhat při organizování jednorázových aktivit spolupracujících organizací nebo přímo podporovat chod těchto organizací v administrativních či jiných činnostech.

Dobrovolníci v nemocnici

Fakultní nemocnice Plzeň se stala od ledna 2003 první nemocnicí v Plzni i v kraji, která otevřela dveře dobrovolníkům, přesněji řečeno organizované činnosti dobrovolníků. Připojila se tak např. k Fakultní nemocnici Motol v Praze a dalším, ve kterých se pomoc dobrovolníků pomalu včleňuje do komplexní péče o pacienty.

Cílem této části programu je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů prostřednictvím pomoci dobrovolníků. Přínos přítomnosti dobrovolníka spočívá v povzbuzení a podpoře pacienta, dobrovolník přináší radost, nové poznatky a jiné zkušenosti. Kontakt nemocného s dobrovolníkem je důležitým sociálním kontaktem se „zdravým“ světem. Dobrovolníci pomáhají ve Fakultní nemocnici především pacientům Dětské kliniky a Oddělení sociálních lůžek Fakultní nemocnice Plzeň.