Dotační řízení MVČR v programu Rozvoj dobrovolnické služby pro rok 2021

Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze

státního rozpočtu České republiky v programu Rozvoj dobrovolnické služby

pro rok 2021 („dále jen Zásady“)

Příloha k Pokynu ředitele odboru prevence kriminality č. 10/2020

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Dotace v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 jsou poskytovány na základě § 11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dobrovolnické službě“), v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů („zákon o rozpočtových pravidlech“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020, ve znění pozdějších usnesení (dále jen „Zásady vlády“).

 

Čl. 2

Účel a použití dotace

(1) Dotace v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 se poskytuje na realizaci dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě.

(2) Projektem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek a aktivit konkrétních dobrovolnických činností, na které organizace získala akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě.

(3) Dotace je určena na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

(4) Dotace je určena ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

(5) Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi a příspěvky z více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit v součtu

více než 70 % celkových nákladů projektu.

(6) Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. V rámci vyúčtování nelze uplatnit účetní doklad či jeho shodnou část, který byl již jednou uplatněn v rámci jiné podpory.

(7) Do spolufinancování projektu může NNO zahrnout i činnost dobrovolníků, a to až do výše 10 % celkových rozpočtovaných nákladů/výdajů projektu, na který je dotace požadována. Pro stanovení výše hodnoty dobrovolnické činnosti se

vychází z mediánu hrubé měsíční mzdy a mediánu průměrné placené doby ve mzdové sféře z posledního publikovaného ročního mediánu1. Podílem těchto dvou hodnot se získá medián hodinové sazby činnosti dobrovolníka, která se

zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.

(8) Za dobrovolnickou činnost se pro účely čl. 2 odst. 7 Zásad považuje veřejně prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolníkem, který dosáhl alespoň 15 let věku, ze svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,

protislužbu nebo jiné zvýhodnění. Za dobrovolnickou činnost se nepovažuje činnost, která je vykonávána z důvodu plnění povinností vyplývajících z právních či jiných předpisů nebo je vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné

činnosti. Pro výkon dobrovolnické činnosti je povinen příjemce dotace vést průkaznou evidenci dle Čl. 9 Zásad. Tento výkon dobrovolnické činnosti nemusí být akreditován podle zákona o dobrovolnické službě.

(9) Dotaci lze poskytnout na

a) pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám, nebo mu bude způsobena,

b) části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby,

c) pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

(10) Dotace je poskytována na položky, které mají přímou souvislost s organizováním a výkonem dobrovolnické služby v oblastech výslovně uvedených v žádostech o poskytnutí dotace.

(11) Dotaci lze poskytnout na náklady, které nepřímo souvisí s realizací projektových aktivit, představují však adekvátní poměrnou část z celkových nepřímých (režijních) nákladů organizace. Adekvátní poměr musí být určen transparentním způsobem tak, aby věrně odrážel poměr projektu k celkové činnosti organizace. Rovněž na nepřímé náklady platí, že musí vzniknout v období, na které je poskytnuta dotace a musí být uhrazené do termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace dle čl. 8 odst. Zásad.

(12) Dotace se neposkytne dle § 11 odst. 3) zákona o dobrovolnické službě, pokud organizace sjedná nebo obdrží úplatu nebo jinou penězi ocenitelnou výhodu od přijímající organizace podle zákona o dobrovolnické službě.

(13) Z dotace nelze hradit:

 • mzdy zaměstnanců (s výjimkou mzdy koordinátora dobrovolnictví),
 • státní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.),
 • finanční leasing,
 • leasingové splátky,
 • odpisy majetku,
 • havarijní pojištění automobilu,
 • STK,
 • odstupné zaměstnancům,
 • podnikatelské a výdělečné aktivity,
 • cestovní náhrady ve výši přesahující limity stanovené příslušnými právními předpisy,
 • cesty do zahraničí zaměstnanců organizace a jejich stáže v zahraničí,
 • pohoštění4 a dary, ceny,
 • odměny statutárních orgánů,
 • členské příspěvky,
 • dluhy a rezervy, dlužné úroky,
 • tvorbu kapitálového jmění (zisku),
 • provedení účetního auditu,
 • bankovní poplatky,
 • kursové ztráty,
 • pokuty, penále, odpisy pohledávek, úroky, manka a škody,
 • nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),
 • DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,
 • školení a kurzy, které nesouvisí se zaměřením poskytované dotace,
 • náklady nesouvisející s projektem,
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč a dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč.

(14) Okruh oprávněných žadatelů o dotaci:

Bezúhonné organizace, které mají v době podání žádostí o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě, s účinností po celý rok 2021. Dále též bezúhonné organizace, které v době podání žádostí o dotaci alespoň podaly žádost o akreditaci (nejpozději v den 30. 9. 2020) podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2021 s tím, že dotaci mohou 4 Pohoštěním není úhrada snídaně, oběda nebo večeře u registrovaných účastníků akce realizované v rámci projektu. obdržet pouze v případě, že pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději října 2020.

 

Čl. 3

Způsob a termín podání žádosti o dotaci

(1) Žadatel podá žádost o dotaci ve stanoveném termínu na formuláři, který tvoří přílohu těchto Zásad (Příloha č. 1) spolu s rozpočtovou tabulkou (Příloha č. 2) a čestným prohlášením (Příloha č. 3) a zašle je prostřednictvím datové schránky

(ID datové schránky: 6bnaawp), nebo prostřednictvím pošty (na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7), popř. osobním podáním na podatelně Ministerstva vnitra. V případě listinného podání musí žádost zahrnovat přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 Zásad podepsané statutárním orgánem a současně musí žadatel zaslat kopii podepsané žádosti (tj. všechny povinné přílohy) na CD ve formátu.pdf (tato povinnost neplatí v případě, že je žádost zaslána  prostřednictvím datové schránky).

(2) Žadatel o dotaci musí v Příloze č. 2 specifikovat jednotlivé položky rozpočtu tak, aby bylo možné posoudit, zda jsou z dotace požadovány náklady pouze uznatelné a zda jsou požadovány pouze v takové výši, aby splňovaly limity stanovené v Čl. 7 těchto Zásad.

(3) V případě podpisu žádosti o dotaci jinou osobou, než je osoba oprávněná jednat za žadatele o dotaci, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii.

(4) Žádosti budou přijímány v termínu do 30. září 2020. Rozhoduje vždy datum odeslání žádosti, popř. otisk razítka podatelny Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra může vyhlásit další výzvy k přijímání žádostí o dotaci.

 

Čl. 4

Další podmínky poskytnutí dotace, které musí žadatel o dotaci naplnit

(1) Žadatel o dotaci nesmí mít žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům (Příloha č. 3).

(2) Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o dotaci s veřejnými rejstříky6 (Příloha č. 3).

(3) Žadatel odpovídá za neexistenci vazeb s jurisdikcemi nespolupracujícími v daňové oblasti, uvedeným na unijním seznamu7 (Příloha č. 3).

(4) Žadatel o dotaci musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu. Žadatelem nesmí být prostředník.

(5) Žadatel o dotaci ke dni podání žádosti nesmí být v likvidaci, nesmí proti němu být v uplynulých třech letech vyhlášen konkurs (nebo vyrovnání) nebo konkurs nesměl být zrušen pro nedostatek majetku (Příloha č. 3).

 

Čl. 5

Řízení o poskytnutí dotace

(1) Na dotaci není právní nárok. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na dotaci v následujícím období.

(2) Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o dotaci.

(3) Ministerstvo vnitra na základě § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

(4) Do předkládaného rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.

(5) Bude-li žádost trpět vadami, Ministerstvo vnitra vyzve žadatele o dotaci k jejich odstranění. K tomu mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

(6) Ministerstvo vnitra si vyhrazuje kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo vnitra žadateli o dotaci lhůtu

přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů.

(7) Ministerstvo vnitra informuje žadatele o aktuálním stavu podané žádosti o poskytnutí dotace obvykle do konce kalendářního roku, který předchází rozpočtovému roku, na který žadatel žádá o dotaci.

(8) Ministerstvo vnitra usnesením zastaví řízení v případě, že:

 1. a) žádost nebyla podána ve stanovené lhůtě;
 2. b) žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci;
 3. c) neodstraní-li žadatel vady ve stanovené lhůtě;
 4. d) zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(9) Pokud poskytovatel řízení o poskytnutí dotace nezastaví, vydá rozhodnutí,

kterým:

 1. a) zcela poskytne dotaci;
 2. b) zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace;
 3. c) dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.

(10) Změna rozhodnutí

a) je možná pouze postupem a za podmínek stanovených v § 14o rozpočtových pravidel, a to na základě písemné žádosti příjemce dotace;

b) příjemce dotace musí o změnu rozhodnutí písemně požádat nejpozději

do 1. října 2021 na adrese odboru prevence kriminality prostřednictvím datové schránky, poštou, nebo musí být žádost předána na podatelně Ministerstva vnitra. Rozhoduje vždy datum odeslání žádosti, popř. otisk razítka podatelny

Ministerstva vnitra;

c) žádost o změnu rozhodnutí musí obsahovat identifikaci žadatele, číslo jednací a číslo rozhodnutí, jímž byla dotace poskytnuta, název projektu, popis změny, zdůvodnění požadované změny, datum a podpis osoby oprávněné jednat za

žadatele;

d) nebude povolována změna účelu dotace a změny položek žádající přesun

z materiálních a nemateriálních nákladů na osobní náklady;

e) nebudou povolovány nové položky, které nebyly uvedeny v původním rozpočtu žádosti o dotaci.

 

(11) Hodnocení žádostí o dotaci

a) Formální hodnocení žádostí provádí odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, který má poskytování dotací v gesci. Při formálním hodnocení se posuzuje dodržení termínu pro podání žádosti, řádné a úplné vyplnění žádosti i s přílohami, naplnění podmínek oprávněného žadatele, podpis oprávněné osoby jednat za žadatele.

b) Žádosti o dotaci věcně hodnotí komise pro poskytování dotací organizacím s akreditovaným projektem v oblasti dobrovolnické služby, která Ministerstvu vnitra navrhne výši dotace, vypočítané dle metodiky výpočtu koeficientů. Při hodnocení projektů je zohledněn obsahový soulad předmětu žádosti s udělenou akreditací podle zákona o dobrovolnické službě, charakter dobrovolnické služby – dlouhodobost a krátkodobost a počet dobrovolníků zapojených do výkonu dobrovolnické služby v rámci projektu.

c) Výpočet maximální částky poskytnuté dotace se bude udělovat podle počtu dobrovolníků v rámci akreditovaného projektu/programu dle zákona o dobrovolnické službě uvedených v žádosti na základě stanovených koeficientů:

 • dlouhodobý dobrovolník – koeficient 1,0
 • dlouhodobý dobrovolník v mentoringovém anebo jiném individuálním programu/projektu (1 dobrovolník = 1 klient) – koeficient 1,5
 • krátkodobý dobrovolník – koeficient 0,5
 • krátkodobý dobrovolník sbírek – koeficient 0,1

 

d) Hodnota koeficientů se vypočítá z celkové částky dotace na rozvoj dobrovolnické služby ze státního rozpočtu a z počtu všech dobrovolníků v akreditovaných projektech/programech dle zákona o dobrovolnické službě uvedených žadateli v žádostech přepočteného dle koeficientů uvedených v předchozím bodě. Dopředu tedy není stanovena fixní výše finanční částky odpovídající příslušnému koeficientu.

e) Výpočet koeficientů se nepoužije při výkonu dobrovolnické služby v akreditovaných projektech/programech dle zákona o dobrovolnické službě na mimořádné události (musí se jednat pouze o zvláštní akreditaci k tomuto účelu, nikoliv o souhrnnou, tzv. manažerskou akreditaci, nebo jako jednu součást komplexnější akreditace). U akreditovaných projektů/programů na mimořádné události bude hrazena pouze mzda koordinátora dobrovolníků měsíční částkou 10 000 Kč. Celková dotace na 1  kalendářní rok (12 měsíců) tedy bude fixní 120 000 Kč.

(12) Rozhodnutí na základě zmocnění ministra vnitra podepisuje ředitel odboru prevence kriminality.

(13) Informace o přidělených dotacích budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek Ministerstva vnitra.

(14) Proti rozhodnutí o poskytnutí dotace, proti usnesení o zastavení řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dotaci nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu, ani nelze žádat obnovu řízení.

(15) Ministerstvo vnitra předá v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech dle §18a veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytnutí dotací, vyjma dokumentů uvedených v § 18a odst. 2 výše citovaného zákona, Ministerstvu financí ke zveřejnění.

 

Čl. 6

Podmínky čerpání a evidence dotace

(1) Při čerpání prostředků dotace je příjemce povinen respektovat charakter a cíle projektu a používat dotaci hospodárně, efektivně a účelně.

(2) Dotace je poskytována účelově, lze ji použít jen na účel uvedený v rozhodnutí.

(3) Prostředky dotace nebudou poskytnuty jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací projektu uvedeného v rozhodnutí.

(4) Z dotace nesmí být realizován zisk.

(5) Při použití dotace k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinností příjemce tento zákon dodržovat, a to zejména při sjednávání zakázek při plnění projektů.

(6) Čerpání prostředků poskytnuté dotace musí být příjemcem účetně řádně vedeno a odděleně sledováno od ostatních zdrojů v plném, případně zjednodušeném, rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů.

(7) Doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny jednotným symbolem, ke kterému se dotace vztahuje.

(8) Náklady na projekt musí být zúčtovány v souladu s prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a v souladu s položkami rozhodnutí:

a) materiální náklady,

b) nemateriální náklady,

c) osobní náklady.

(9) Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí dotace a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace přiznána.

(10) Povinné je dodržet výši položek materiálních, nemateriálních a osobních nákladů tak, jak byly v rozhodnutí uvedeny. Dotace musí být čerpána na všechny položky uvedené v rozhodnutí. Pokud tomu tak není, příjemce dotace musí vrátit

finanční prostředky za jednotlivé položky, které nebyly z dotace čerpány, a to v souladu s Čl. 8 odst. 3, 5 a 6 Zásad.

(11) Podíl vlastních zdrojů příjemce musí být dokladován u každého projektu. Pokud budou skutečné náklady na projekt nižší než plánované, nesmí použitá dotace přesáhnout 70 % celkového rozpočtu projektu. Pokud je projekt financován dotacemi a příspěvky z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Do spoluúčasti na projektu může být zahrnuta činnost dobrovolníků (viz Čl. 2 odst. 7 Zásad).

(12) Příjemce dotace je povinen Ministerstvu vnitra, odboru prevence kriminality, písemně prostřednictvím datové schránky, pošty, nebo podatelny Ministerstva vnitra oznámit do 14 dnů svůj zánik, transformaci nebo sloučení.

(13) Příjemce dotace je povinen Ministerstvu vnitra, odboru prevence kriminality, písemně prostřednictvím datové schránky, pošty, nebo podatelny Ministerstva vnitra oznámit veškeré změny týkající se skutečností, které mají vliv na realizaci

projektu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se dozví o změnách. Do změn se zahrnují i základní údaje o příjemci dotace (např. adresa, číslo bankovního účtu, IČ, jméno a adresa osoby oprávněné jednat jménem organizace, telefonní a jiné spojení apod.).

(14) Příjemce dotace vydá veřejnou vý/roční zprávu o svých aktivitách v rozpočtovém období, v němž mu byla dotace poskytnuta. Výroční zprávu zašle na Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, písemně prostřednictvím pošty, podatelny Ministerstva vnitra (na obálce vyznačte „dobrovolnická služba“), nebo prostřednictvím datové schránky do 31. července 2022 (rozhodující je datum odeslání písemnosti, popř. razítko podatelny Ministerstva vnitra). Výroční zpráva musí obsahovat výčet poskytnutých dotací a účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky za rozpočtové období, v němž byla dotace poskytnuta).

 

Čl. 7

Limity vybraných položek dotací

(1) Dotace na úhradu mezd se poskytuje pouze na mzdu koordinátora dobrovolnictví. Dotace se uděluje do výše max. 17 000 Kč/měsíc. Hodinový přepočet nesmí převýšit částku 250 Kč/ hod.

(2) Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) a fakturované personální služby související s realizací projektu (např. lektorné, supervize) se poskytují v maximální výši 300 Kč/ hod. Limit se nevztahuje na nepřímé (režijní) náklady. Jedná-li se o koordinaci dobrovolnických činností v rámci DPČ, DPP, uděluje se dotace až do výše 17 000 Kč/ měsíc pro koordinátora, hodinový přepočet však nesmí převýšit částku 250 Kč/ hod. Pokud je odměna za koordinaci dobrovolnických činností fakturována, tato částka nesmí převýšit částku 250 Kč/ hod. a výši 17 000 Kč/měsíc.

(3) Dotace na náhradu jízdních výdajů je poskytována pouze v případě, souvisí-li s přípravou a výkonem dobrovolnické služby. Preferována je veřejná hromadná doprava (vyjma taxi služby).

(4) Dotace na provoz automobilů nebo jiných motorových vozidel je poskytována na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to pouze v odůvodněných případech, kdy se prokáže komplikovaná dostupnost hromadnou dopravou, popř. doprava zdravotně postižených osob. Použije – li zaměstnanec či dobrovolník silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého organizací (zaměstnavatelem), bude dotace poskytnuta maximálně do výše nákladů, které by odpovídaly ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Náhrada jízdních výdajů přísluší pouze tomu, komu jízdní výdaje vznikly.

(5) Příspěvek na stravování v době přípravy a výkonu dobrovolnické služby je poskytován v maximální výši 100 Kč/ den/ dobrovolníka.

(6) Ubytování v době přípravy a výkonu dobrovolnické služby je poskytováno v maximální výši 300 Kč/ noc/ dobrovolníka.

(7) Dotace na povinné odpovědnostní pojištění dobrovolníka – odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník způsobí nebo mu bude způsobena (viz § 7 odst. 1 zákona o dobrovolnické službě), je vzhledem ke kalkulaci  pojišťoven poskytována až do výše 1 000 Kč/ dobrovolníka, podle zhodnocení míry rizikovosti vykonávané dobrovolnické služby a místa výkonu. Limit se týká pojištění na území České republiky.

 

Čl. 8

Vyúčtování poskytnutých dotací

(1) Dotace je poskytována účelově a lze ji použít jen na úhradu nákladů uvedených v rozhodnutí, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

(2) Pokud bude během roku vydáno nové rozhodnutí, musí být dotace vyúčtována příjemcem podle posledního vydaného rozhodnutí.

(3) Finanční prostředky dotace musí být zúčtovány nejpozději do 31. prosince roku, kterého se dotace týká. Příjemce předloží poskytovateli podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (dále jen „vyhláška“), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a zašle přílohu č. 3, část A vyhlášky. Žadatel je povinen správně, včas a úplně vyúčtovat poskytnuté dotace a zaslat tabulku Čerpání dotace (Příloha č. 4 Zásad), Přehled dobrovolníků v realizaci projektu v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 – závěrečná zpráva projektu (Příloha č. 5 Zásad) a účetní sestavy vypovídající o čerpání dotace (včetně součtu analytických účtů), to vše v písemné podobě prostřednictvím datové schránky, pošty, nebo podatelny Ministerstva vnitra zaslat Ministerstvu vnitra, odboru prevence kriminality, nejpozději do 15. února 2022. Rozhoduje vždy datum odeslání vyúčtování dotace, popř. otisk razítka podatelny Ministerstva vnitra.

(4) Příjemce dotace musí v Příloze č. 4 Zásad specifikovat čerpání jednotlivých položek dotace tak, aby bylo možné posoudit, zda jsou z dotace čerpány náklady pouze uvedené v rozhodnutí a zda jsou čerpány pouze v takové výši, aby splňovaly limity stanovené v čl. 7 těchto Zásad.

(5) Nevyčerpané peněžní prostředky z poskytnuté dotace budou vráceny do prosince 2021 na bankovní účet Ministerstva vnitra číslo 3605881/0710 vedeného u ČNB a jako variabilní symbol se uvede číslo rozhodnutí. Pokud příjemce dotace zjistí v průběhu roku skutečnosti o nedočerpání prostředků dotace do konce kalendářního roku, vrátí prostředky tak, aby byly v rámci mezibankovního styku připsány (vráceny) na účet Ministerstva vnitra ještě v roce daného kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta. Vrácení finančních prostředků musí být současně doprovázeno avízem zaslaným na Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, písemně prostřednictvím datové schránky, pošty, nebo podatelny Ministerstva vnitra. V avízu musí být uvedeno, z jakého účtu, na jaký účet jsou finanční prostředky vráceny, číslo rozhodnutí, název projektu, částka vrácených finančních prostředků a odůvodnění vrácení finančních prostředků, datum a podpis statutárního zástupce.

(6) Při vyúčtování dotace musí být nevyčerpané peněžní prostředky poskytnuté dotace v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky o finančním vypořádání převedeny na depozitní účet Ministerstva vnitra číslo 6015-3605881/0710 vedeného u ČNB (jako variabilní symbol se uvede číslo rozhodnutí) do 15. února 2022. Vrácení finančních prostředků musí být současně doprovázeno avízem zaslaným písemně na Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, prostřednictvím datové schránky, pošty, nebo podatelny Ministerstva vnitra. V avízu musí být uvedeno, z jakého účtu, na jaký účet jsou finanční prostředky vráceny, číslo rozhodnutí, název projektu, částka vrácených finančních prostředků a odůvodnění vrácení finančních prostředků, datum a podpis statutárního zástupce.

(7) Pokud příjemce zjistí, že poskytnutá dotace nebude v průběhu roku čerpána, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím datové schránky, pošty, nebo podatelny Ministerstva vnitra nejpozději do 1. října daného roku odboru prevence kriminality, se současným vrácením nepoužité části dotace na účet uvedený v Čl. 8 bod 5 těchto Zásad.

(8) V případě zániku organizace, odstoupení organizace od realizace projektu nebo předčasného ukončení projektu, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce dotace povinen vrátit nevyčerpané prostředky a zároveň předložit finanční vypořádání dotace nejpozději do 31. prosince 2021 podle Čl. 8 odst. 5 Zásad. V případě, že zánik organizace, odstoupení organizace od realizace projektu nebo předčasné ukončení projektu, na který byla dotace poskytnuta, nastane v období měsíce prosince, příjemce dotace postupuje v souladu s Čl. 8 odst. 6 Zásad.

(9) Za řádně vyúčtovanou dotaci se bude považovat 10% odchylka snížení počtu dobrovolníků v době realizace projektu oproti počtu dobrovolníků uvedeným v žádosti. Odchylka bude uvedena v Přehledu dobrovolníků v realizaci projektu v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 – závěrečná zpráva projektu (Příloha č. 5 Zásad). Pokud se odchylka bude pohybovat v % snížení počtu dobrovolníků od 11 % výše, vrátí příjemce dotace na účet uvedený v Čl. 8 odst. 5 nebo 6 Zásad % přidělené dotace odpovídající výši odchylky (tj. 11% odchylka – bude vráceno 11 % dotace, 12% odchylka – bude vráceno 12 % dotace atd.). Odchylka dobrovolníků směrem k jejich % zvýšení v době realizace projektu oproti původní žádosti nemá na přidělenou výši dotace žádný vliv.

(10) Stanovení % odchylky ani výpočet snížení % odchylky dobrovolníků v realizaci projektu se netýká akreditovaných projektů/programů dle zákona o dobrovolnické službě na mimořádné události. Vyúčtování dotace na kreditované projekty/programy na mimořádné události bude obsahovat pouze přílohu č. 3 část A vyhlášky a účetní sestavy vypovídající o čerpání dotace (včetně součtu analytických účtů).

 

Čl. 9

Kontrola hospodaření s prostředky dotace

(1) Ministerstvo vnitra je oprávněno kontrolovat použití prostředků dotace ze státního rozpočtu.

(2) Příjemce dotace umožní Ministerstvu vnitra provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pro kontrolu oprávněnosti výše poskytnuté dotace podle Čl. 5 odst. 11) Zásad je povinen příjemce dotace vést průkaznou evidenci činnosti dobrovolníků v rámci akreditovaného projektu anebo programu, na který je udělená dotace. Pokud bude příjemce uplatňovat spolufinancování podle Čl. 2 odst. 7 Zásad, doplní evidenci i o dobrovolníky, kteří nejsou zapojeni v akreditovaném projektu/programu, ale na jeho realizaci se přímo podílí a s projektem tak přímo souvisí. Evidence musí obsahovat datum zaevidování, jméno, příjmení dobrovolníka, předmět činnosti, určení typu dobrovolnické činnosti (dlouhodobost, mentoring/individuální, krátkodobost nebo zapojení dobrovolníků ve sbírkách) v návaznosti na koeficienty, místo a časový rozsah vykonávaného dobrovolnictví v jednotlivých dnech a kontakt na dobrovolníka (telefon a email). Evidence dobrovolníků musí být podepsaná samotnými dobrovolníky, statutárním zástupcem vysílající organizace a zároveň příslušnými přijímajícími organizacemi (pokud takové v projektu/programu existují). Pokud je v postavení přijímající organizace fyzická osoba, tak evidence bude podepsaná pouze dobrovolníkem a statutárním zástupcem vysílající organizace. Správnost evidence dobrovolníků bude kontrolována Ministerstvem vnitra v souladu s příslušnými právními předpisy.

(4) Pro projekty/programy na mimořádné události se evidence dobrovolníků dle předešlého odstavce příjemcem dotace nevede, a to ani v případě spolufinancování dotace podle Čl. 2 odst. 7 Zásad. Pokud si žadatel uplatňuje spolufinancování projektu podle Čl. 2 odst. 7 Zásad, vede pouze takovou evidenci, která nerozlišuje dobrovolníky dle zákona o dobrovolnické službě. Evidence musí obsahovat datum zaevidování, jméno, příjmení dobrovolníka, předmět činnosti, místo a časový rozsah vykonávaného dobrovolnictví v jednotlivých dnech a kontakt na dobrovolníka (telefon a email). Evidence dobrovolníků musí být podepsaná statutárním zástupcem vysílající organizace.

(5) Porušení podmínek pro použití dotace a povinností příjemce dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a zákona o rozpočtových pravidlech. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených Zásadami v Čl. 6 odst. 12 a 13, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 5 % z celkové částky dotace, a to za každý jednotlivý případ. V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené podmínkou Zásad Čl. 6 odst. 14 a Čl. 8 odst. č. 3, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle §44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 10 % z celkové částky dotace. V případě, že dojde k porušení ostatních povinností stanovených v podmínkách Zásad, bude odvod a porušení rozpočtové kázně vyměřen dle 44a odst. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

 

Účinnost

(1)Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem vydání.

 

Přílohy Zásad:

 1. Žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2021
 2. Rozpočtová tabulka k žádosti o dotaci na rok 2021
 3. Čestné prohlášení
 4. Přehled čerpání státní účelové dotace MV v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 v Kč, včetně dobrovolnické činnosti
 1. Přehled dobrovolníků v realizaci projektu v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 – závěrečná zpráva projektu (mimo mimořádné události)

 

Všechny informace včetně příloh jednotlivých dokumentů na https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty