Language Café proběhlo už potřetí online

V úterý 23. 3. 2021 od 17 h. proběhlo již třetí online Language Café, ke kterému se mohli připojit všichni zájemci o procvičení neformální konverzace v cizí řeči. Připravili jsme celkem čtyři jazykové „místnosti“ – účastníci měli možnost si popovídat anglicky s Danielem, francouzsky s Bossonem, německy s Wiebke a španělsky s Irene.

Ve španělské místnosti si s naší TOTEMovou dobrovolnicí Irene z Madridu příjemně popovídali čtyři účastníci o koníčcích, plánech na léto a jídle. Bosson ve francouzské místnosti konverzoval s dvěma lidmi o aktuální situaci okolo covidu a očkování a probrali spoustu dalších věcí od gastronomie po domácí zvířátka. Němčina byla tentokrát komorní, Wiebke si popovídala s jednou účastnicí o knížkách, historii a běžných denních starostech. Největší zájem byl již tradičně o konverzaci v angličtině. Dobrovolník Daniel, vzdělaný v psychologii, vedl zajímavý rozhovor s pěti účastníky. Hovořili o „karmě“ jako o náhodném tématu, nechali každého vyjádřit svůj názor a mluvili také o pověrách a populárních tradicích, které lidé dělají v České republice a Peru.

Určitě se nebojte si s námi příště také neformálně popovídat, vzít si slovo, když máte chuť anebo jen poslouchat. Další setkání nás čeká už v úterý 27. 4. 2021 od 17:00 hod.!

Zde jsou odkazy na připojení:

AJ  https://join.skype.com/ISbiZe5foY18

NJ  https://join.skype.com/N1htyrwr4A9U

ŠJ  https://join.skype.com/GMLp6wPC49zI

ČJ (pro cizince)  https://join.skype.com/Fcy6keCuwU0q

FJ  https://join.skype.com/JJg1mJ9Ad8Tz

Tak na viděnou…

Dejte nám vědět, o jaké další jazyky v našem Language Café byste měli zájem, na přání bychom je mohli „zařídit“.

Více informací najdete den předem v aktualitě na našich webových stránkách www.totemplzen.cz a na FB (Language Café) nebo u Jesiky Stockertové na emailu: languagecafe@totemplzen.cz.

 

FOR ENGLISH SPEAKING…

On Tuesday, March 23, 2021, the third online Language Café took place from 5 pm, to which all those interested in practicing an informal conversation in a foreign language could join. We prepared a total of four language „rooms“ – participants had the opportunity to talk in English with Daniel, French with Bosson, German with Wiebke and Spanish with Irene.

In the Spanish room, four participants had a pleasant chat with our TOTEM volunteer Irene from Madrid about their hobbies, summer plans and food. In the French room, Bosson talked with two people about the current Covid situation and the vaccinations and about many other things, from gastronomy to pets. This time the German was intimate, Wiebke talked with one participant about books, history and common daily worries. The greatest interest has traditionally been in the English conversation. Volunteer Daniel, educated in psychology, had an interesting conversation with five participants. They talked about „karma“ as a random topic, letting everyone express their opinion and also talking about superstitions and popular traditions that people have in the Czech Republic and Peru.

Be confident and do not be afraid to talk to us informally next time, take the floor when you feel like it or just listen. The next meeting awaits us on Tuesday, April 27, 2021 from 5:00 pm!

Here are the links:

English  https://join.skype.com/ISbiZe5foY18

German  https://join.skype.com/N1htyrwr4A9U

Spain  https://join.skype.com/GMLp6wPC49zI

Czech (pro cizince)  https://join.skype.com/Fcy6keCuwU0q

French  https://join.skype.com/JJg1mJ9Ad8Tz

So see you…

Let us know what other languages ​​you would be interested in in our Language Café, we could „arrange“ them on request.

You can find more information the day before in the news section on our website www.totemplzen.cz and on FB (Language Café) or contact via email: languagecafe@totemplzen.cz.