Cíle služby

Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je:

 • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
 • Poskytnout konkrétní pomoc v náročné životní situaci, psychickou podporu klientů, pomoc s přijetím a zpracováním problémové situace.
 • Nabídnout nové zážitky a podněty, podporovat osobnostně-sociální rozvoj klientů, rozvíjet komunikační dovednosti klientů.
 • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů, podpořit klienty v péči o děti.
 • Pomoci rodinám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Snížit sociální rizika související se způsobem života rodin.
 • Podporovat zdravé sociální vztahy.
 • Doplnit stávající nabídku forem práce s dětmi, mládeží a rodinami v plzeňském regionu.

 

Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je (zaměřeno na dětského klienta):

 • Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím se snažíme předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte.
 • Podchytit začínající problémy a nenásilnou formou podporovat jejich řešení.
 • Zmírnit nebo rozmělnit problémy skrze společnou činnost dítěte a dospělého.
 • Nabídnout jiné vzory chování či často chybějící pozitivní dospělé vzory.
 • Navázat kontakt a nabídnout pomoc dětem v náročných životních situacích.
 • Poskytnout konkrétní pomoc v problémových oblastech života dítěte.
 • Nabídnout nové zážitky a podněty z vnějšího světa.
 • Nabídnout nové možnosti trávení volného času.
 • Podporovat osobnostně-sociální rozvoj dětí a jejich rodin.
 • Rozvíjet komunikační dovednosti dítěte.
 • Podporovat rozvoj hodnot a principů – komunikace, partnerství a spolupráce.
 • Nabídnout možnost pozitivně ovlivnit vztah rodič – dítě.
 • Usnadnit integraci dětí v náročných životních situacích do jejich přirozených sociálních skupin.