Cílová skupina

Cílová skupina

Službu poskytujeme rodinám s dětmi z Plzeňského regionu, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Jedná se primárně o klienty a dětské klienty ve věku 6 -64 let:

 • rodiny s dětmi ze sociálně slabého prostředí, zákonní zástupci dětí znevýhodnění na trhu práce
 • rodiny s dětmi s odlišným mateřským jazykem
 • rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
 • neúplné a doplněné rodiny s dětmi
 • rodiny s dětmi  z minoritních sociálních skupin s odlišnými sociokulturními vzorci
 • rodiny s dětmi, u nichž je žádoucí primární prevence sociálně patologických jevů
 • rodiny s dětmi se sníženým sebevědomím
 • rodiny s dětmi snadno ovlivnitelnými, podléhajícími skupině
 • rodiny s dětmi, kterým chybí pozitivní životní vzory nebo jim chybí vůle a snaha dosahovat dobrých výsledků
 • rodiny s dětmi, které jsou nedůvěřivé, nadměrně uzavřené, samotářské
 • rodiny s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi
 • rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS)
 • rodiny s dětmi se specifickými poruchami učení a chování (SPU, SPCH)
 • rodiny s dětmi se zvýšenou hyperaktivitou a sníženou pozorností (ADHD, ADD)
 • rodiny s dětmi selhávajícími ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí
 • rodiny s dětmi se slabými školními výsledky
 • rodiny s dětmi po traumatickém zážitku
 • rodiny s dětmi se zdravotním a mentálním znevýhodněním, případně s rodinným příslušníkem se zdravotním a mentálním znevýhodněním

 

Sekundárně lze zapojit v odůvodněných případech i děti mladší 6 let vyžadující individuální podporu, přičemž zájemce o SAS jinak splňuje charakteristiku cílové skupiny. Jedná se zejména o případy, kdy je do navrhovaných opatření SAS zapojeno více dětí v rodině či není možné naplnit individuální potřeby klienta jinou známou dosažitelnou formou.