TOTEM pro seniory

Motto: „Není důležité, že stárneme, ale jak stárneme.

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením:

  • Sociálně vzdělávací kurzy a kluby – jazykové kurzy, počítačové kurzy různých úrovní, jazykové konverzační kluby – NJ, AJ, FR, orientální či latinskoamerické tance, jóga, kondiční cvičení, rukodělné práce, trénování paměti, Dobroty z kuchyně, klidová muzikoterapie
  • Základní sociální poradenství
  • TOTEMový rozcestník – koncepce jednorázových akcí, přednášek, workshopu pro seniory
  • Akademie třetího veku – vzdělávací cyklus, který úspěšné realizujeme od r. 2009 s kapacitou cca 14 studijních skupin ročně

Kurzy a kluby pro seniory zaměřené na širokou škálu témat (cvičení a pohyb, tvořivost, osobnostně sociální rozvoj, atd.)

Oblast zahrnuje zejména vzdělávání seniorů a aktivizační programy,  terapeutickou práci se seniory – podpora rozvoje a udržení psychických i fyzických sil, zážitkové a komunitně orientované projekty, zapojování seniorů do života místní komunity, podporu klubových a volnočasových seniorských aktivit, kulturní projekty.

Seniorům nabízíme mnoho příležitostí zapojit se do programů seniorského dobrovolnictví či do mezigeneračních programů.

Při realizaci projektů orientovaných na seniory vycházíme z těchto zásad a dokumentů:

  • Reagujeme na potřeby a požadavky našich klientů.
  • Reagujeme na potřeby společnosti.
  • Vnímáme odlišnosti v seniorské populaci (věk, pohlaví, zdravotní stav, postoje, životní zkušenosti, sociální situaci, rodinné zázemí, motivace apod.) a vytváříme takové programy, kde může každý senior nalézt uspokojení svých odlišných potřeb (potřeby sounáležitosti, touhy po přátelství, informacích, kontaktu, společenském uplatnění, příležitosti k sociální interakci, potřeby sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, respektu, poznávání, vědění, potřeby seberealizace a dalších).
  • Nabídkou smysluplných aktivit působíme preventivně proti sociálnímu vyloučení seniorů a přispíváme k oddálení závislosti seniorů na sociálních zařízeních a zdravotnických zařízeních.
  • Plánujeme a realizujeme aktivity, které jsou v souladu s filozofií a cíli klíčových dokumentů v oblasti seniorské problematiky.

Klíčové dokumenty k seniorské problematice:

  • Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018 – 2022

(dokument vydán vládou ČR, závazný dokument pro tvorbu politiky na státní i regionální úrovni)

(dokument vydán Mezinárovní zdravotnickou organizací (WHO, organizace provedla průzkum v několika zemích světa a sestavila doporučení všem městům a regionům, jak by mohly postupovat směrem k vyšší kvalitě života místního společenství, především s ohledem na seniory)

(mezinárodní dokument přijatý na světovém shromáždění k problematice stárnutí ve Vídni, je vodítkem v přípravě na stárnutí populace a klíčová pro tvorbu Národních programů přípravy na stárnutí)

(dokument vydán jako výstup z komunitního plánování, které se realizuje v Plzni od roku 2006, klíčový dokument pro oblast sociálních služeb v Plzni více o komunitním plánování a sociálních službách na  http://socialnisluzby.plzen.eu/)

(dokumenty schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje, více o plánování sociálních služeb http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/planovani-socialnich-sluzeb)