Podpora a zapojování seniorů - MPSV 2017

PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA – cílená cesta k rozvoji duševních a fyzických sil seniorů a udržení kvality života ve starším věku

Od roku 2017 se projekt SOUSEDÉ plus® stal součástí většího projektu, který byl zacílen na různorodou aktivizaci seniorů v celé České republice.

Klíčovými aktivitami se staly:

1. Další síťování projektu SOUSEDÉ plus®
pokračování spolupráce s krajskými koordinátory v aktivních krajích, navazování spolupráce a budování základny v dalších krajích ČR, mentoringová podpora nově vznikajícím klubům a spolkům a zájemcům jednotlivcům o vstup do SOUSEDÉ plus®. Aktualizace a údržba Aplikace SOUSEDÉ plus®, prezentace projektu a výsledků na veřejnost – aktivita probíhala dle plánu, i přes veškerou snahu se zatím nepodařilo získat krajského koordinátora v nezasažených krajích ČR, patrně z důvodu, že už pro rozjezd nebyla poskytnuta finanční odměna tak, jak tomu bylo v roce 2016, kdy jsme pro každý kraj, který se tehdy zapojil, měli v rozpočtu cca 70 000 na DPP pro koordinátora, cestovné a propagaci projektu v regionu. Přesto zpočátku roku probíhala komunikace se zájemcem pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Byla podepsána smlouva o spolupráci na projektu, ale výsledky v průběhu roku 2017 vedly k rozhodnutí o rozvázání této spolupráce.
2. Sdílení zkušeností z realizace AKTIVIT MEZIGENERAČNÍHO CHARAKTERU ve všech krajích ČR
formou vzájemných návštěv a organizací Kulatých stolů pro otevřený dialog, předávání zkušeností a dobré praxe s ostatními organizacemi v rámci realizace aktivit, filosofie a udržitelnosti mezigeneračního propojování, podpora síťování mezigeneračních center a aktivit v rámci ČR.
3. Sdílení zkušeností z realizace AKTIVIT KREATIVNÍHO A UMĚLECKÉHO CHARAKTERU ve všech krajích ČR
formou vzájemných návštěv a vystoupení pro otevřený dialog, předávání zkušeností a dobré praxe s ostatními organizacemi v rámci realizace uměleckých aktivit v regionech ČR .
Aktivními uživateli projektu jsou zájemci o komunitní sousedskou výpomoc, mezigenerační propojování a umělecké seniorské aktivity – její formalizovanou organizaci i její realizaci. V rámci projektu jsme různými formami informovali o našich zkušenostech s realizací projektu SOUSEDÉ plus® a dalších aktivit zaměřených na mezigenerační propojování a uměleckou tvořivost seniorů a sbírali zkušenosti z regionů, včetně zkušeností našich zahraničních partnerů. Hledali jsme aktivní zájemce o zapojení do projektu v regionech na různých úrovních – senioři, veřejnost, organizace, samospráva. U projektu SOUSEDÉ plus® jsme pak komunikovali o možnostech implementace do regionů jak z hlediska podpory místních samospráv a organizací, tak se zájemci o aktivní práci ve spolcích, klubech.

V roce 2017 proběhla 4 setkání krajských koordinátorů s cílem rozvinout projekt SOUSEDÉ plus®.
15.2.2017 proběhlo první setkání v Praze, kde kromě řešení aktuálních problémů byla navrhnuta myšlenka vzájemné spolupráce při prezentacích SOUSEDÉ plus® v regionech. Vznikla interaktivní prezentace, na které spolupracuje vždy několik koordinátorů, a různými aktivitami modelují a prezentují princip projektu sousedské výpomoci.
19.5. – 20.5.2017 Ivančice – Setkání krajských koordinátorů
V rámci setkání jsme řešili jednak operativní problémy projektu SOUSEDÉ plus®, přičemž nejdůležitějším rozhodnutím bylo, že budeme respektovat i neformální skupiny SOUSEDÉ plus®, které i když nebudou mít své IČO, ale budou respektovat metodiku projektu SOUSEDÉ plus® a zasíťování přes Aplikaci SOUSEDÉ plus®, mohou být aktivními účastníky projektu.
Proběhla rovněž první veřejná interaktivní prezentace SOUSEDÉ plus® na Slavnostech chřestu v Ivančicích – Jihomoravský kraj – 4 stanoviště, 4 zastávky (výroba másla, žehlení, pletení a tvořivá dílna) – návštěvník něco udělá, dostane kartičku, za kterou si může vybrat pomoc od někoho jiného = prezentace myšlenky sousedské výpomoci. Při evaluaci jsme kromě pozitivního výsledku nejvíce ocenili možnost komunikace při přípravách v rámci koordinátorské části Aplikace SOUSEDÉ plus®.
27.5.2017 – proběhla další veřejná prezentace SOUSEDÉ plus® za účasti krajských koordinátorů, tentokrát v Plzni
3. -5. 11. 2017 proběhlo Setkání Evropské sítě ZB 55+, jehož součástí byla i část věnovaná skupině krajských koordinátorů ke zhodnocení realizace projektu a plánu na další období a rovněž interaktivní prezentace myšlenky SOUSEDÉ plus®.

Kromě toho, že se koordinátoři setkali v průběhu roku 4 x, a snažili se poměrně úspěšně o rozvoj projektu, oceňuji, že všechnu energii do projektu vkládali po celý rok 2017 dobrovolnicky a všechny náklady spojené se setkáváními (kromě Setkání ES ZB 55+) hradili z vlastních zdrojů.
Celkem proběhlo v průběhu roku 2017 v různých formách 21 setkání, jednání, prezentace projektu a jeho témat v celé ČR.