Deváté zadání (26. 4. až 2. 5. 2021)

Otevírá se vám deváté zadání Akademické 12, které si pro vás připravila Ing. arch. Anna Hostičková, lektorka kurzu A3V Cesty za architekturou. A to vám dává tušit, čeho se bude tohle zadání týkat. Uhodli jste? Půjde o architekturu, konkrétně o architekturu barokní. Než se pustíte do plnění úkolů, nechte se lehce uvést do tématu:

Baroko je umělecko-kulturní směr Evropy 17. a 18. století. V našich zemích se ujal po roce 1620 v souvislosti s rekatolizací země po bitvě na Bílé Hoře. Za první barokní stavbu u nás je pokládána Matyášova brána na Pražském Hradu z roku 1614. Kořeny českého baroka lze hledat především v Itálii, barokní stavby u nás jsou však silně obohaceny domácími podmínkami (materiálové zdroje, vlivy podnebí atd.)

Nové stavby chrámů, klášterů a paláců jsou stavěny a mění tváře nejen měst, ale dotýkají se i krajiny,  do které jsou vsazována poutní místa, zámky, kostely i kostelíkykapličky, sochy, kříže, boží muka. Děje se tak vědomou kompozicí, jež propojuje jednotlivé objekty a vytváří z nich větší celky, kde promyšleně umisťuje dominanty, vytyčuje osy cest mezi nimi, doprovází je alejemi a všímá si i ploch lesů, polí a luk.

Vznikla tak typická česká barokní krajina.

Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika – snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost.

Raně barokní zámky užívají (stejně jako v renesanci) italské uzavřené čtyřkřídlé dispozice se středním dvorcem. Ve vrcholném baroku ji střídá francouzská otevřená „podkovová“ dispozice s předloženým čestným dvorem. Pro baroko je charakteristická symetrie jak v řešení průčelí, tak celých dispozic areálů nebo geometrických půdorysů francouzských zahrad s hvězdicemi cest.

A jaký je váš úkol zaměřený na barokní architekturu?

1) Ze shora uvedených typů staveb (=tučně vytištěné pojmy) si vyberte 6 různých a ke každému uveďte alespoň jeden příklad, který sami znáte z vlastní zkušenosti nebo z literatury.

2) Uveďte 2 místa, která patří k barokní architektuře a která jste navštívili osobně, a stručně je popište, jako byste někoho lákali k jejich návštěvě.

3) Pokuste se vyjmenovat alespoň 3 architektonické prvky, které vám pomohly určit objekt jako barokní a popište jejich základní tvar.

 

Závěrem ještě přenecháme slovo tvůrkyni „barokně-architektonického“ zadání, která se zároveň postarala i o teoretický úvod:

„Přeji vám příjemně strávený čas při plnění úloh, radost z uplatnění vlastních znalostí a samozřejmě i konečný úspěch…“

Anna Hostičková

 

Vaše odpovědi zasílejte jako obvykle na email hra@totemplzen.cz.