Řešení devátého zadání (26. 4. až 2. 5. 2021)

Otevírá se vám deváté zadání Akademické 12, které si pro vás připravila Ing. arch. Anna Hostičková, lektorka kurzu A3V Cesty za architekturou. A to vám dává tušit, čeho se bude tohle zadání týkat. Uhodli jste? Půjde o architekturu, konkrétně o architekturu barokní. Než se pustíte do plnění úkolů, nechte se lehce uvést do tématu:

Baroko je umělecko-kulturní směr Evropy 17. a 18. století. V našich zemích se ujal po roce 1620 v souvislosti s rekatolizací země po bitvě na Bílé Hoře. Za první barokní stavbu u nás je pokládána Matyášova brána na Pražském Hradu z roku 1614. Kořeny českého baroka lze hledat především v Itálii, barokní stavby u nás jsou však silně obohaceny domácími podmínkami (materiálové zdroje, vlivy podnebí atd.)

Nové stavby chrámůklášterů a paláců jsou stavěny a mění tváře nejen měst, ale dotýkají se i krajiny,  do které jsou vsazována poutní místa, zámky, kostely i kostelíkykapličky, sochy, kříže, boží muka. Děje se tak vědomou kompozicí, jež propojuje jednotlivé objekty a vytváří z nich větší celky, kde promyšleně umisťuje dominanty, vytyčuje osy cest mezi nimi, doprovází je alejemi a všímá si i ploch lesů, polí a luk.

Vznikla tak typická česká barokní krajina.

Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika – snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost.

Raně barokní zámky užívají (stejně jako v renesanci) italské uzavřené čtyřkřídlé dispozice se středním dvorcem. Ve vrcholném baroku ji střídá francouzská otevřená „podkovová“ dispozice s předloženým čestným dvorem. Pro baroko je charakteristická symetrie jak v řešení průčelí, tak celých dispozic areálů nebo geometrických půdorysů francouzských zahrad s hvězdicemi cest.

 

A jaký je váš úkol zaměřený na barokní architekturu?

1) Ze shora uvedených typů staveb (=tučně vytištěné pojmy) si vyberte 6 různých a ke každému uveďte alespoň jeden příklad, který sami znáte z vlastní zkušenosti nebo z literatury.

Více možností, např.:

 

2) Uveďte 2 místa, která patří k barokní architektuře a která jste navštívili osobně, a stručně je popište, jako byste někoho lákali k jejich návštěvě.

Více možností, např.:

 

3) Pokuste se vyjmenovat alespoň 3 architektonické prvky, které vám pomohly určit objekt jako barokní a popište jejich základní tvar.